Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu ogłasza nabór na stanowiska:

 • Ratownicy wodni na pływalniach GOS
 • Pływalnia GOS Chełm (Gdańsk, ul. Chałubińskiego 13)
 • Pływalnia GOS Osowa (Gdańsk, ul. Siedleckiego 14)
 • Pływalnia GOS Stogi (Gdańsk, ul. Stryjewskiego 24)
 • Pływalnia GOS Orunia (Gdańsk, ul. Smoleńska 6/8)

Kryteria warunkujące dopuszczenie do procesu rekrutacji:

Niezbędne:

 • pełnoletność
 • posiadanie uprawnienia ratownika wodnego
 • ukończony kurs KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc)
 • posiadanie uprawnienia przydatnego w ratownictwie wodnym

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu lub część etatu
 • zatrudnienie od 02 stycznia 2024 r.
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4500,00 zł brutto/miesiąc (cały etat)
 • dodatek wynikający z przepracowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej)
 • premię kwartalną (wypłacaną zgodnie z Regulaminem premiowania pracowników Gdańskiego Ośrodka Sportu)
 • świadczenia o charakterze socjalnym

W sezonie letnim (lipiec, sierpień) w okresie zamknięcia pływalni na czas przerwy technologicznej, praca będzie się odbywała na kąpieliskach morskich w Gdańsku.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kopia zaświadczenia MSW o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych (w przypadku osób, które ukończyły kurs ratownika przed 2011 rokiem: kopia potwierdzenia uprawnień z legitymacji WOPR),
 • kopia certyfikatu KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc),
 • kopia legitymacji członkowskiej z opłaconą składką na rok 2023 lub inny dokument potwierdzający przynależności do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego,
 • kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym,
 • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oferty prosimy składać na jeden z poniższych adresów mailowych lub w formie papierowej bezpośrednio w siedzibach pływalni, w zależności od wybranej na miejsce pracy pływalni:

Pływalnia Chełm, ul. Chałubińskiego 13, rekrutacjachelm@plywalniegdansk.pl

Pływalnia Osowa, ul. Siedleckiego 14, rekrutacjaosowa@plywalniegdansk.pl

Pływalnia Stogi, ul. Stryjewskiego 28, rekrutacjastogi@plywalniegdansk.pl

Pływalnia Orunia, ul. Smoleńska 6/8, rekrutacjaorunia@plywalniegdansk.pl


Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdański Ośrodek Sportu, z siedzibą 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, tel. 58 524 34 73, e-mail biuro@sportgdansk.pl

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: daniel.grzybowski@sportgdansk.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego.

Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:

 • w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,
 • dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,
 • dokumenty aplikacyjne niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez kierowników pływalni po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do GOS.

Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej GOS na okres co najmniej 3 miesięcy. Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez GOS, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »