Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

 • Głównego Specjalisty ds. rozwoju obiektów sportowych

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało przede wszystkim:

 1. Nadzór z ramienia GOS nad dzierżawcami nieruchomości obiektów sportowych będących w zasobach GOS w zakresie przestrzegania i wykonywania obowiązków wynikających  z umów.
 2. Koordynacja działań związanych z rozwojem infrastruktury sportowej i usługowej zgodnie ze statutem GOS.
 3. Prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej nieruchomości będących w władaniu GOS.
 4. Wdrażanie zadań związanych z funkcjonowaniem oraz rozwojem internetowej wyszukiwarki aktywności fizycznej U!ACTIV, w tym w szczególności:
 • dbałość o zachowanie aktualności zamieszczanych wydarzeń;
 • realizacja nadzoru nad tym, aby wszelkie wydarzenia realizowane przez lub z udziałem GOS były umieszczane na portalu;
 • prowadzenie wszelkiej korespondencji z interesariuszami wyszukiwarki;
 • planowanie i nadzór nad pracami informatycznymi związanymi z rozwojem wyszukiwarki;
 • rozwój sieci parterów wyszukiwarki, którzy będą umieszczać dane na portalu w szczególności:
 1. o) w otoczeniu instytucji Gminy Miasta Gdańsk (szkoły, Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, Pałac Młodzieży itp.);
 2. o) w otoczeniu klubów sportowych;
 3. o) podmiotów prywatnych oferujących bezpłatne zajęcia i innych.
 • koordynacja działań promocyjnych wyszukiwarki;
 • realizacja powiązań formalno-prawnych pomiędzy podmiotami będącymi beneficjantami środków publicznych, a publikacją oferty o aktywności fizycznej przez te podmioty w wyszukiwarce.
 1. Realizacja działań związanych z przygotowaniem i inicjowaniem nowych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez GOS i GMG. W szczególności:
 • przygotowanie lub nadzór nad przygotowaniem analiz i koncepcji rozwoju danego terenu;
 • przygotowanie wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji procedur przetargowych;
 • dialog z interesariuszami poszczególnych projektów;
 • nadzór nad realizacją umów wynikłych z w/w działań.

Kryteria warunkujące dopuszczenie do procesu rekrutacji:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe przy minimum 4-letnim stażu pracy;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu obiektami sportowymi;
 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność, staranność, dokładność;
 • umiejętność pracy pod presją;
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie zasadnicze w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji,
 • dodatek wynikający z przepracowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. `o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej),
 • premia (wypłacana zgodnie z Regulaminem premiowania pracowników Gdańskiego Ośrodka Sportu)
 • świadczenia o charakterze socjalnym
 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplomy, świadectwa),
 •  kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany  zostanie do dostarczenia zaświadczenia
  z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Oferty prosimy składać do dnia 29-07-2022 r. (liczy się data wpływu do siedziby GOS) na adres GOS ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk z dopiskiem „Rekrutacja – Główny Specjalista ds. rozwoju obiektów sportowych”

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy   o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdański Ośrodek Sportu, z siedzibą 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, tel. 58 524 34 73, e-mail biuro@sportgdansk.pl

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: daniel.grzybowski@sportgdansk.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego.

Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy   z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:

w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,

dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,

dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,

dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Dział Kadr po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do GOS.

Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej GOS na okres co najmniej 3 miesięcy. Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez GOS, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »