załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXXVII/998/17
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 marca 2017 r.

S T A T U T
GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Gdański Ośrodek Sportu zwany dalej GOS, działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:
1) przepisów ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: poz. 1579; poz. 1948);
2) przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870; zm.: poz. 1984 i poz.2260;. poz. 191);
3) przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2016 r., zm.: poz.1047; poz. 2255; z 2017 r. poz. 61; poz. 245);
4) przepisów ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2016 r., zm., poz. 573; poz. 950; poz. 1920; 2260 );
5) przepisów ustawy z dnia 25.06. 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 176; zm.: poz. 1170; poz. 1171; z 2015 r., poz. 1321);
6) aktów prawa miejscowego;
7) niniejszego statutu.

§ 2.

GOS jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańska prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 3.

1. Terenem działania GOS jest Gmina Miasto Gdańsk.
2. Siedziba GOS mieści się w Gdańsku.
3. Gdański Ośrodek Sportu używa skrótu GOS.
4. GOS używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 4.

Nadzór nad działalnością GOS sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.

§ 5.

Mienie GOS jest mieniem komunalnym, będącym własnością Gminy Miasta Gdańska,
przekazanym jednostce w trwały zarząd, administrowanie lub inne formy władania,
obejmujące nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe w zakresie ustalonym
w budżecie Gminy.

§ 6.

GOS posługuje się znakiem graficznym w postaci określonej w załączniku do Statutu.

Rozdział II
Cele i zadania Gdańskiego Ośrodka Sportu

§ 7.

Celem działalności GOS jest realizacja zadań Gminy Miasta Gdańska z zakresu kultury fizycznej.

§ 8.

Do zadań Gdańskiego Ośrodka Sportu w szczególności należy:

 1. zarządzanie komunalną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną;
 2. zarządzenie mieniem, o którym mowa w §5. Statutu, umożliwiające jego jak najlepsze wykorzystanie dla realizacji wyznaczonych celów;
 3. organizacja oraz wspieranie imprez i zawodów sportowych, zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 4. realizacja zadań statutowych GOS przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie sportu;
 5. koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych powierzonych GOS przez Prezydenta Miasta Gdańska;
 6. współpraca z podmiotami działającymi na rzecz kultury fizycznej, o zasięgu gminnym i ponadgminnym, w zakresie realizacji zadań statutowych GOS;
 7. prowadzenie działalności informacyjnej, reklamowej i promocyjnej w zakresie działań upowszechniania sportu poprzez GOS oraz promocja Gminy Miasta Gdańska poprzez sport, o ile zadanie to zastanie powierzone przez Prezydenta Miasta Gdańska;
 8. administrowanie nabrzeżami, przystaniami żeglarskimi, przystankami tramwaju wodnego i innymi obiektami hydrotechnicznymi
 9. współpraca z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, profilaktyki bezpiecznej kąpieli oraz organizacji szkoleń ratowników wodnych;
 10. tworzenie warunków i wspieranie działań związanych z rozwojem sportu i turystki na terenie Gminy Miasta Gdańska;
 11. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Rozdział III
Organizacja i działalność Gdańskiego Ośrodka Sportu

§ 9.

Działalnością Gdańskiego Ośrodka Sportu kieruje Dyrektor.

§ 10.

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska, który sprawuje funkcję zwierzchnika służbowego, wykonując czynności z zakresu prawa w stosunku do Dyrektora.
 2. Dyrektor reprezentuje GOS na zewnątrz, działając w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Gdańska w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Dyrektor GOS jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy dla pracowników zatrudnionych w tej jednostce.
 4. Wynagrodzenia Dyrektora GOS ustala Prezydent Miasta Gdańska
 5. Do dokonywania czynności prawnych upoważniony jest Dyrektor oraz pełnomocnicy, wyznaczeni przez Dyrektora w zakresie umocowania do reprezentowania jednostki  przed sądami.
 6. Dyrektor GOS decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania posiadanych składników majątkowych przy zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa oraz w granicach określonych w pełnomocnictwie udzielonym przez Prezydenta Miasta Gdańska.

§ 11.

 1. GOS prowadzi działalność także w dni wolne od pracy.
 2. Dyrektor GOS wyznacza okres przerwy w działalności w poszczególnych obiektach dla przeprowadzenia w nich prac remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjno – remontowych po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Gdańska.

§ 12.

Strukturę organizacyjną GOS określa Regulamin Organizacyjny ustanowiony przez Dyrektora GOS i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Gdańskiego Ośrodka Sportu

§ 13.

 1. GOS w Gdańsku prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych Gminy Miasta Gdańska.
 2. Podstawą gospodarki finansowej w GOS jest roczny plan finansowy w rozumieniu ustawy dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.
 3. Wydatki działalności GOS pokrywane są z budżetu Miasta, a uzyskane dochody odprowadzane są do budżetu Miasta Gdańska.
 4. Zmiana wydatków i dochodów ustalonych w planie finansowym może nastąpić po dokonaniu odpowiednich zmian w budżecie Miasta Gdańska.
 5. Za zgodność gospodarki finansowej z prawem odpowiada Dyrektor GOS.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 14.

 1. Dyrektor GOS ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowieńniniejszego Statutu.
 2. Zmiany i uzupełnienia do postanowień Statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia Statutu.
aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »