Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

 • Starszy Inspektor nadzoru inwestorskiego

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało przede wszystkim:

 • typowanie obiektów budowlanych będących w administrowaniu GOS do remontu, przebudowy, nadzór nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do ich przeprowadzenia zgodnie z Prawem budowlanym.
 • nadzór nad przestrzeganiem zapisów Prawa budowlanego w szczególności w zakresie utrzymania obiektów budowlanych, procedur budowy i oddawania do użytku obiektów budowlanych   administrowanych przez GOS.
 • Nadzór merytoryczny nad opracowywaniem  rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych oraz zmiany planów w dostosowaniu do przyznanych środków finansowych.
 • przygotowywanie projektów umów na roboty budowlane, prace projektowe i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego lub remontu
 • udział wspólnie z Kierownikami Obiektów, Działem Zamówień Publicznych w opracowaniu pod względem merytorycznym materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postepowań zgodnie z Prawem zamówień publicznych dotyczących inwestycji i remontów realizowanych przez GOS.
 • udział w komisjach przetargowych
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem książek obiektów przez kierowników obiektów, sprawdzenie realizacji zapisów pokontrolnych
 • współpraca z projektantami, urzędami i odpowiednimi instytucjami w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, remontowego.
 • przyjmowanie i opiniowanie wykonanej przez projektantów dokumentacji technicznej na zlecone zamierzenia inwestycyjne i remonty.
 • udział w komisjach: wprowadzenia Wykonawcy na budowę, przekazywania terenu budowy, odbioru robót oraz w naradach koordynacyjnych.
 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych zlecanych przez GOS.
 • koordynowanie przebiegu realizacji inwestycji i remontów
 • występowanie do Dyrektora GOS poprzez Z-cę dyrektora d/s technicznych z protokółami konieczności na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych.
 • rozliczanie wykonanych inwestycji i remontów.
 • potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur za roboty budowlane  w związku z wykonywanymi inwestycjami i remontami
 • udział w sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
 • organizowanie prac komisji w odbiorach pogwarancyjnych i udział w tych komisjach
 • inne nie wymienione niżej czynności, wykonanie, których warunkuje sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie procesu budowlanego

Kryteria warunkujące dopuszczenie do procesu rekrutacji:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej przy minimum pięcioletnim stażu pracy ;
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego;
 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność, staranność, dokładność;
 • umiejętność pracy pod presją;
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy;

Oferujemy:

 • wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od posiadanego doświadczenia i kompetencji,
 • dodatek wynikający z przepracowanego stażu pracy,
 • dodatek funkcyjny
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej),
 • premia kwartalna (wypłacana zgodnie z Regulaminem premiowania pracowników Gdańskiego Ośrodka Sportu)
 • świadczenia o charakterze socjalnym

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplomy, świadectwa),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany  zostanie do dostarczenia zaświadczenia
  z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Oferty prosimy składać do dnia 23-05-2024 r. (liczy się data wpływu do siedziby GOS) na adres GOS ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk z dopiskiem „Rekrutacja – Starszy Inspektor nadzoru inwestorskiego


Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdański Ośrodek Sportu, z siedzibą 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, tel. 58 524 34 73, e-mail biuro@sportgdansk.pl

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: daniel.grzybowski@sportgdansk.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego.

Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:

w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,

dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,

dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,

dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Dział Kadr po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do GOS.

Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej GOS na okres co najmniej 3 miesięcy. Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez GOS, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »