Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

 • Inspektor ds. usług

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało przede wszystkim:

 • przygotowywanie materiałów przetargowych, przeprowadzanie przetargów, uczestnictwo w komisji przetargowej,
 • prowadzenie dokumentacji przetargowej,
 • prowadzenie dokumentacji Działu Najmu i Dzierżawy,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami związanymi z zakresem działania Działu Najmu i Dzierżawy,
 • przekazywanie i przejmowanie lokali i gruntów,
 • kontrola wykonania zaleceń zawartych w umowach na najem lokali i dzierżawę gruntów,
 • przygotowywanie umów i porozumień oraz ich konsultowanie z prawnikami,
 • przygotowywanie odpowiedzi na korespondencje urzędową,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego, związanych z zajmowanym stanowiskiem.

Kryteria warunkujące dopuszczenie do procesu rekrutacji:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z rocznym stażem pracy lub średnie z 3-letnim stażem pracy,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy biurowej,
 • biegła umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • dbałość i dokładność w wykonywanych obowiązkach,
 • zaangażowanie, dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność, punktualność,
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 4242 zł – 4500 zł brutto,
 • dodatek wynikający z przepracowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej),
 • premia kwartalna (wypłacana zgodnie z Regulaminem premiowania pracowników Gdańskiego Ośrodka Sportu),
 • świadczenia o charakterze socjalnym.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie i doświadczenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany  zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez Gdański Ośrodek Sportu.

Dodatkowe informacje:

 • przewidywana data zatrudnienia kwiecień 2024 r.

Oferty prosimy składać do dnia 20.03.2024 r. (liczy się data wpływu do siedziby GOS) na adres GOS ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk z dopiskiem „Rekrutacja – Inspektor ds. usług”.


Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdański Ośrodek Sportu, z siedzibą 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, tel. 58 524 34 73, e-mail biuro@sportgdansk.pl

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: daniel.grzybowski@sportgdansk.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego.

Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:

w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,

dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,

dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,

dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu   o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Dział Kadr po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do GOS.

Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej GOS na okres co najmniej 3 miesięcy. Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez GOS, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »