Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

 • Księgowa/y

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało przede wszystkim:

 • rozliczanie i księgowanie sprzedaży realizowanej w obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu,
 • pełna obsługa wniosków o zaangażowanie wydatków (ewidencja, księgowanie, uzgadnianie zrealizowanych wydatków z wnioskami i planem finansowym itp.),
 • weryfikacja faktur zakupowych w zakresie zgodności wydatków z wnioskami o zaangażowanie oraz z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
 • ewidencja wpłacanych przez kontrahentów wadiów, kaucji, zabezpieczenia należytego wykonania umów,
 • prowadzenie czynności windykacyjnych, w szczególności: wysyłanie upomnień, wezwań do zapłaty, współpraca z kancelarią prawną,
 • księgowanie wyciągów bankowych,
 • obsługa finansowo-księgowa projektów unijnych,
 • aktywne uczestniczenie w pozostałych działaniach zespołu niezbędnych do prawidłowego               i wymaganego przepisami prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki.

Kryteria warunkujące dopuszczenie do procesu rekrutacji:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o profilu zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (minimum 2 letnie),
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w tym programu Excel
 • korzystanie w pełni z praw obywatelskich,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 

Dodatkowe atuty:

 • znajomość zagadnień związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem podatku VAT,
 • znajomość zasad rachunkowości budżetowej,
 • znajomość obsługi programów finansowo-księgowość linii Progman.
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych
 • doświadczenie przy obsłudze finansowo-księgowej projektów unijnych,

Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu,
 • dodatek wynikający z przepracowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej),
 • premia kwartalna (wypłacana zgodnie z Regulaminem premiowania pracowników Gdańskiego Ośrodka Sportu),
 • świadczenia o charakterze socjalnym.
 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys, list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • kopia dyplomu potwierdzająca wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

Oferty prosimy składać do dnia 23-07-2024r. (liczy się data wpływu do siedziby GOS) na adres GOS ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk z dopiskiem „Rekrutacja – Księgowa/y”.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdański Ośrodek Sportu, z siedzibą 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, tel. 58 524 34 73, e-mail biuro@sportgdansk.pl

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: daniel.grzybowski@sportgdansk.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego.

Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:

 • w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,
 • dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,
 • dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Dział Kadr po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do GOS.

Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej GOS na okres co najmniej 3 miesięcy. Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez GOS, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »