Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu ogłasza nabór na stanowisko:

Koordynatora działań partnera projektu „Circular Ocean-bound Plastic (COP)”
w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało przede wszystkim:

 • podejmowanie działań opisanych we wniosku aplikacyjnym w porozumieniu
  z liderem oraz partnerami projektu,
 • prowadzenie dokumentacji działań,
 • dbałość o realizację działań zgodnie z wytycznymi,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych, w tym współpraca z Kontrolerem Pierwszego Stopnia,
 • udział w spotkaniach roboczych partnerów,
 • współpraca z personelem projektu,
 • zatwierdzanie wydatków pod kątem merytorycznym,
 • realizacja zamówień usług w projekcie zgodnie z wewnętrznymi i zewnętrznymi procedurami i ustawodawstwem odpowiednim dla finansów publicznych,
 • udział w delegacjach zagranicznych.

Kryteria warunkujące dopuszczenie do procesu rekrutacji:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania biurowego,
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym,
 • doświadczenie w pracy biurowej min. 6 miesięcy,
 • doświadczenie w pracy w instytucji publicznej i/ lub w realizacji projektów unijnych min. 6 miesięcy.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4500 – 5000 zł brutto,
 • dodatek wynikający z przepracowanego stażu pracy,
 • możliwość pracy hybrydowej,
 • zatrudnienie na czas trwania projektu – od 01.2024 r. do 08.2026 r.,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r.
  o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej),
 • premia kwartalna (wypłacana zgodnie z Regulaminem premiowania pracowników Gdańskiego Ośrodka Sportu),
 • świadczenia o charakterze socjalnym,
 • możliwości rozwoju zawodowego w ramach instytucji,
 • możliwość korzystania z zakładowego funduszu szkoleniowego.

Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 w ramach projektu “Circular Ocean-bound Plastic (COP)”, nr projektu STHB.01.02.00-DK-S209/1.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplomy, świadectwa),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez Gdański Ośrodek Sportu.

Oferty prosimy składać do dnia 31-12-2023r. (liczy się data wpływu do siedziby GOS) na adres: Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, z dopiskiem „Koordynator działań partnera projektu”.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy               o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdański Ośrodek Sportu, z siedzibą 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, tel. 58 524 34 73, e-mail biuro@sportgdansk.pl

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: daniel.grzybowski@sportgdansk.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego.

Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:

w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,

dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda, dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,

dokumenty aplikacyjne niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Dział Kadr po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do GOS. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej GOS na okres co najmniej 3 miesięcy. Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez GOS, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »